Короткі відомості про структуру металів

Всі метали і сплави є кристалічними тілами і складаються з зерен, від

Мікроструктура сталі

Мікроструктура сталі

розташування, форми і величини яких залежать механічні властивості металів.

Структура металу — це його внутріш­ня будова, яка залежить від температури, хімічного складу та спо­собу його обробки.

Структура металу визначається менш точно неозброєним оком на злом (макроструктура) або більш точно за допомогою оптично­го мікроскопа при збільшенні від 10 до 2000 раз чи елек­тронного мікроскопа при збільшенні до 25 000 раз (мі­кроструктура) .

Структура металу зале­жить від його хімічного скла­ду, умов виплавки, характеру обробки тисненням (прокатки, кування, штампування), тер­мічної обробки.

Для визначення за допо­могою мікроскопа структури металу виготовляють добре відполіровані зразки (шліфи), піддають їх хімічному трав­ленню у спиртових розчинах азотної, соляної чи іншої кис­лоти, в результаті чого деякі складові частини металу трохи розчиняються. При значному збіль­шенні на полірованій поверхні металу можна бачити під мікро­скопом різні за величиною і складом зерна (рис. 25).

Чим дрібніші зерна металу, тим вищі його механічні власти­вості.

Крупнозернисту структуру дістають при розливанні металу, дрібнозернисту — способом прокатки, кування та штампування і термічної обробки.

Від хімічного складу та структури металів залежать їх механіч­ні властивості, тобто міцність, твердість і в’язкість, а тому від змі­ни хімічного складу і структури металів змінюються і механічні властивості їх.

Запитання для повторення

  1. Що називається структурою металів?
  2. Як впливає зміна структури металу на його механічні властивості?
  3. Що таке макроструктура і мікроструктура?
  4. В залежності від чого змінюється структура металу?
  5. Як досліджують структуру металу під мікроскопом?
  6. З яким збільшенням можна досліджувати метал під сучасними мікроско­пами?