Загальні відомості обробки металів різанням. В усіх машинах і механізмах деталі перебувають між собою у повній взаємодії, вони повинні мати точні розміри і необхідну чи­стоту поверхонь. Технологія виготовлення більшості деталей меха­нізмів і машин включає в себе обробку різанням. В процесі обробки різанням з заготовки знімають стружку. Та частина металу, яка переходить у стружку, називається припуском на обробку.

Заготовками для деталей є відливки, поковки та прокат металу. Припуски на обробку деталей повинні бути мінімальними для за­безпечення високої продуктивності і економії металу.

В результаті обробки різанням одержують точні форми, розміри і чистоту поверхні. При цьому заготовку спочатку піддають чорно­вій, або попередній, обробці, а потім виконують чистову, або кінце­ву, обробку.

Обробка металів різанням поділяється на ручну (слюсарну) і механічну обробку на металорізальних верстатах.

Ручна обробка в серійному і масовому виробництвах має незнач­не застосування. Великий обсяг слюсарних робіт у машинобуду­ванні здійснюють при ремонтних і монтажних роботах.

Зняття стружки із заготовки виконується різальними інстру­ментами. Рухи робочих органів верстатів поділяються на основні і додаткові. Основним називається рух, при якому знімається струж­ка з деталі. Додатковим називається рух, при якому відбуваються допоміжні операції. Крім того, основний рух поділяється на голов­ний рух і рух подачі. При сукупності цих двох рухів і відбувається зняття стружки. Ці рухи виконуються інструментами і деталями в різних комбінаціях. Швидкість головного руху набагато переви­щує швидкість руху подачі.

Види металорізальних верстатів

Металорізальні верстати поділяються на групи в залежності: від характеру головного руху; від розподілу призначень головного руху і руху подачі між1 заготовками і інструментами; від видів застосовуваних інструментів.

Найбільш поширені такі групи металорізальних верстатів: токар­ні, свердлильні І розточувальні, фрезерні, стругальні, шліфувальні.

Крім того, є ще зубо- і різьонарізні верстати, комбіновані вер­стати і т. ін. В кожній групі верстати поділяються на півгрупи і типи в залежності від їх технології і конструкції, В групу токарних верстатів входять: токарно-гвинторізні, токарно-револьверні, ка­русельно-токарні, лоботокарні, токарні півавтомати і автомати. До групи фрезерних верстатів входять: горизонтально-фрезерні, верти­кально-фрезерні і універсально-фрезерні верстати.. До групи свердлильних і розточувальних верстатів входять: вертикально- свердлильні, радіально-свердлильні і свердлильно-розточувальні верстати; до групи стругальних верстатів — поздовжньостругальні, поперечностругальні, довбальні і протяжні; до групи шліфувальних верстатів — круглошліфувальні, плоскошліфувальні, верстати для профільного шліфування і заточувальні верстати.

Верстати токарної групи застосовують для обробки тіл обертан­ня. На цих верстатах обточують зовнішні і внутрішні циліндричні і конічні поверхні, торцеві площини і т. ін. Свердлильні і розто­чувальні верстати застосовують для обробки отворів: свердління, розвірчування, розточування, нарізання різі і т. ін. Обробкою на фрезерних верстатах можна виготовляти вироби різноманітної форми, в тому числі і циліндричні. Оброблені таким способом дета­лі мають чистоту 5-го класу. Верстати стругальної групи засто­совують для обробки площинних поверхень.

Верстати шліфувальної групи широко застосовуються для обробки різних поверхень: площин, внутрішніх і зовнішніх циліндричних та конічних поверхень, а також різних фасонних, поверхень. Обробка заготовок на верстатах шліфувальної групи провадиться абразивними (шліфувальними) кругами і порошками.

Крім цих основних типів металорізальних верстатів, в нашій країні виготовляють різні типи спеціальних верстатів, необхідних для точної обробки певних деталей.