Ремонт рам

Основні дефекти рам:

 • тріщини і зломи у поздовжніх балках;
 • тріщини у по­перечках і поперечних брусах;
 • спрацювання різьбових і гладеньких отворів;
 • порушення заклепочних або зварних з’єднань;
 • вигин і скручування окре­мих деталей;
 • спрацювання опорних поверхонь осей і цапф.

Перекіс рам перевіряють по розмірах між однойменними точка­ми передніх і задніх кінців поздовжніх балок. Діагоналі між одно­йменними точками справної рами повинні бути однакові. Вигин і скручування рами визначають на контрольній плиті. Верхні полиці поздовжніх балок повинні лежати в одній площині на всій довжині рами.

Відновлення рам автомобілів

Погнуті або скручені поздовжні балки вирівнюють у холодному стані спеціальними переносними при­строями, що складаються із скоб, підкладок і гвинта або гідравлічного циліндра. На спеціалізованих авторемонтних підприємствах балки вирівнюють на стендах з гідравлічним пресом.

Різьбові отвори відновлюють нарізуванням різьби ремонтного роз­міру або заварюванням з наступним нарізуванням різьби номіналь­ного розміру.

Спрацьовані отвори під болти розвертають на збільшений розмір, а іноді заварюють, свердлять і розвертають під нормальний розмір.

Ослаблені заклепки легко виявити по деренчливому звуку при постукуванні. їх замінюють новими. Підтягувати заклепки заборо­няється. Усі деталі рами заклепують гарячим методом. Якщо отвори заклепок спрацьовані, їх розвертають під збільшений розмір закле­пок або заварюють і свердлять отвори номінального розміру. Рами клепають на спеціальному гідравлічному верстаті (рис. 136), який розвиває зусилля до 500 кН. Головки поставлених заклепок повинні мати правильну геометричну форму, якої досягають застосуванням спеціальних оправок. З’єднання заклепаних деталей повинні бути щільними; на відстані, яка дорівнює трьом діаметрам отвору заклеп­ки, щуп 0,1 мм не повинен проходити. Тріщини (після вирівнювання рам) заварюють з обох сторін електродами типу Э-42 марки УОНИ-13/55 на постійному струмі зворотної полярності.

Гідравлічний верстат для клепання рам

Гідравлічний верстат для клепання рам

Перед заварюванням кромки тріщин зачищають, знімають фаску під кутом 45°, у кінці тріщини на відстані 10… 15 мм від її видимого кінця свердлять отвір діаметром 4…8 мм (залежно від товщини ра­ми). Великі тріщини і зломи в рамах заварюють з використанням ромбоподібної або трикутної накладки з залізного кутника (рис. 137, а, б) з попереднім заварюванням, якщо тріщина не охоп­лює всього перерізу.

Тріщини у поздовжніх балках, які проходять через весь попереч­ний переріз, заварюють, зачищають зварний шов і ставлять на за­клепки накладки коробчастого перерізу (рис. 137, в). Накладку встановлюють із зовнішньої або внутрішньої сторони.

Ремонт рам тракторів Т-74

Характерні дефекти рам цих тракто­рів: пошкодження різьбових і простих отворів і різьби підтримую­чих роликів, ослаблення заклепок, спрацювання втулок під колін­часту вісь, поверхонь під опори двигуна, опорних поверхонь осей і цапф.

Отвори під болти кріплення переднього бруса, спрацьовані до діаметра 22,10 мм, розвертають під ремонтний розмір або заварюють електрозварюванням, зачищають напливи металу з обох сторін врі­вень з основою поверхні, свердлять по кондуктору отвори діаметром 21,7 мм і розвертають їх під нормальний розмір.

Спрацьовану різьбу осей підтримуючих роликів проточують і нарі­зують нову меншого розміру або наплавляють і нарізують різьбу нор­мального розміру.

Посадочні місця під підшипники в осей підтримуючих роликів і задньої осі, а також місця під втулки колінчастої осі та цапф на­плавляють вібродуговим наплавлюванням і обробляють під потрібний розмір.

Втулки під колінчасту вісь розточують під ремонтний розмір або замінюють новими.

При ослабленні однієї заклепки в кожному клепаному вузлі до­пускається заміна її болтом. Болт ставлять з натягом. При ослаблен­ні більшої кількості заклепок і порушенні жорсткості рами її віднов­люють за такою технологією.

Видаляють усі ослаблені заклепки і складають раму на монтаж­них болтах. Встановлюють у поперечні бруси нові цапфи, а в задні кронштейни швелерів — задню вісь нормального розміру. На цапфи і задню вісь ставлять спеціальні кондукторі: і затягують гайками до відказу всі монтажні болти. Відкручують послідовно по одному болту і розвертають отвори під ремонтний розмір. У ці отвори ставлять нові заклепки.

Рами клепають гарячими заклепками за допомогою спеціальних гідравлічних або пневматичних пристроїв, які розвивають зусилля не менш як 250 кН. Рами, які потребують відновлення швелерів або їх кронштейнів, поперечних брусів і кронштейнів підтримуючих роли­ків, ремонтують у спеціалізованих майстернях або на заводах.

Ремонт ресор і амортизаторів

Основні дефекти ресор:

 • втрата радіуса кривизни і пружності;
 • зсув листів (при розриві центрального болта);
 • поломка, тріщини, спрацю­вання листів;
 • поломка стяжних хомутів;
 • спрацювання втулок.

Основні причини частих поломок і втрати пружності ресорних лис­тів — перевантаження автомобіля, їзда на великій швидкості по пога­ній дорозі і тривалі стоянки з вантажем.

Ремонт і складання ресор

Розбирають і складають ресори на спе­ціальних пристроях або в лещатах. Ресорні листи ретельно промива­ють, оглядають і при виявленні тріщин або спрацювань, йкі переви­щують допустимі, вибраковують.

Підкорінні і корінні ресорні листи з обламаними кінцями пере­робляють на короткі.

Листи, які втратили пружність і форму, вирівнюють холодним спо­собом ударами молотка із сторони вгнутої поверхні на підставці з виїмкою потрібного радіуса або на спеціальних стендах (рис. 138). Лист 7 кладуть на ведучі ролики 1 і 8 стенда. Потрібну стрілу проги­ну встановлюють за допомогою кронштейна 3 і гвинта 2 по покажчи­ку 4 і шкалі 5 через ролик 6. Автоматичне реверсування електродви­гуна дає можливість змінювати напрям обертання ведучих роликів і рух ресорного листа.

Схема правки і відновлення пружності ресор

Схема правки і відновлення пружності ресор

Вибракувані листи замінюють новими або виготовленими з ресор­ної стрічки. Заготовку листів відрізують пресовими ножицями або ковальским способом, нагрівають, притискають до шаблона для утво­рення кривизни і разом з шаблоном загартовують. Листи марганцево-хромистої сталі нагрівають до 830…850°С, загартовують у маслі, нагрітому до 60°С, і відпускають при температурі 475…500°С. Листи кремнисто-марганцевої сталі нагрівають до 855…875°С, також загар­товують у маслі, нагрітому до 60°С, і відпускають при температурі 480…500°С. Іноді, щоб підвищити втомленісну міцність і строк служ­би, ресорні листи піддають дробоструминній обробці або прокатують на спеціальному стенді.

Найбільш складну операцію виготовлення корінних і підкорінних листів — загинання вушок — виконують спеціальними пристроями.

Спрацьовані або зламані ресорні втулки, центрові болти, хомутики і стремена замінюють новими.

При складанні ресор додатково рихтують окремі листи, очищають їх від окалини, змащують графітовим мастилом і створюють умови для прилягання одного листа до другого.

Замінником мастила може бути солідол з добавкою 10% (за ма­сою) подрібненого графіту. Кривизну листів і складеної ресори пере­віряють порівнянням з новими листами і ресорами.

Відремонтовані ресори осаджують і випробовують. Натискають пресом доти (рис. 139), поки стріла прогину не стане дорівнювати ну­лю, і вимірюють відстань L або стрілу прогину після зняття наван­таження. Навантаження Р і стріла прогину або відстань L повинні відповідати технічним умовам.

Під час ремонту ресор дотримуються правил техніки безпеки. Зо­крема, під час розбирання і складання обов’язково стискають листи в справних і надійних лещатах, струбцинах або спеціальних пристроях.

При згинанні листів слід остерігатися опіків.

Ремонт амортизаторів

Характерні дефекти телескопічного амор­тизатора:

 • втрата герметичності клапана віддачі;
 • втрата герметичності перепускного клапа­на поршня і клапана стискання;
 • спрацювання сальника.

Причиною втрати герметичності клапана віддачі є спрацювання деталей клапана або зменшення пружності пружини.

Спрацьовані деталі клапана замінюють новими. Під ослаблену пружину підкладають регулювальні шайби або також замінюють.

Негерметичність клапана стискання усувають загвинчуванням сід­ла клапана або заміною пружини.

Невеликі риски на кільцевих кромках поршня усувають притиран­ням на чавунній плиті, при глибоких рисках замінюють поршень.

Спрацьований сальник замінюють новим.

Контрольні запитання

 1. Які основні дефекти характерні для рам і як їх визначають?
 2. Як відновлюють рами автомобілів?
 3. Як відновлюють рами тракторів?
 4. Які основні дефекти мають ресори і які причини виникнення їх?
 5. Як відновлюють ресори?
 6. Які є способи усунення основних дефектів в амортизаторах?