Загальні правила техніки безпеки при виконанні слюсарних робіт

В нашій країні приділяється велика увага поліпшенню умов праці та її охороні. Щороку витрати на охорону та поліпшення умов праці збільшуються, завдяки чому нещасних випадків на підприєм­ствах та виробництвах майже не буває. Поодинокі нещасні випадки, які ще мають місце, здебільшого трапляються внаслідок недбалого ставлення до виконання правил техніки безпеки або недостатнього вивчення їх.

Тому кожному робітникові треба старанно вивчити та викону­вати правила техніки безпеки, а також стежити за тим, щоб і інші робітники не порушували цих правил.

Під час роботи слюсар працює в різноманітних умовах, різними механізмами, інструментами, на верстатах, машинах та біля них. Внаслідок невмілого або недбалого користування пристроями та інструментами виникають нещасні випадки, яких можна запобігти, додержуючи і точно виконуючи всі правила техніки безпеки.

Насамперед треба пам’ятати, що працювати можна лише справ­ним інструментом. Верстак повинен бути стійким. Лещата мають бути міцно закріплені на верстаку.

Перед початком роботи треба перевірити спецодяг, щоб рукава не звисали, волосся було заправлено під головний убір; не можна носити галстуків або шарфів з вільно звисаючими кінцями.

Рухомі частини верстатів треба відгороджувати захисними при­строями і металевими сітками, кожухами тощо.

Молотки повинні мати незбитий бойок, цілу розклинену ручку що має овальну форму.

Затилок у борідок, зубил та кернів має бути незбитим, без ви­боїн та тріщин.

Напилки, шабери та інші інструменти з гострими кінцями по­винні мати цілі дерев’яні ручки з металевими кільцями.

Гайкові ключі повинні мати правильний неспрацьований зів, щоб у нього щільно заходили головки болтів та гайки.

Комплект гайкових ключів повинен точно відповідати розмірам застосовуваних гайок та болтів.

Двобічні шабери повинні мати ручку-футляр для другого кінця.

Точило має бути обладнане захисними кожухом і екраном. Треба стежити за тим, щоб абразивний круг був міцно закріплений.

Місце рубання необхідно відгородити екраном, а рубати можна, тільки надівши захисні окуляри.

Щоб створити умови безпечної роботи при ремонті деталей машин чи самих машин, слюсар повинен добре знати пристрої та інструменти, якими йому доведеться працювати, а також безпечні способи користування ними.

На робочому місці можна держати тільки той інструмент, який буде потрібний при виконанні тієї чи іншої роботи.

Перед початком роботи слід перевірити, чи є запобіжні щити та захисні засоби, а також чи добре освітлюється робоче місце. Треба стежити за тим, щоб проходи не були захаращені.

Категорично забороняється працювати біля рухомих механізмів, що не відгороджені, біля оголених електропроводів, ремонтувати устаткування, в якому є лишки вибухових та легкозаймистих ре­човин, користуватися невипробуваними чи зіпсованими підйомни­ми механізмами, а також знаходитися під піднятим вантажем, ро­бити ремонт та підтяжку болтів на апаратах, що знаходяться під тиском, змащувати, чистити та оглядати механізми, коли вони перебувають в дії або знімати та надівати на ходу паси.

Головна мета техніки безпеки — створення на виробництві умов безпечної та високопродуктивної роботи.

На підприємствах складають інструкції з техніки безпеки від­повідно до умов роботи кожного робітника. Кожний робітник по­винен добре вивчити таку інструкцію і неухильно виконувати правила техніки безпеки.

Умови безпечної роботи під час користування електричним струмом

Під час роботи біля електроустановок, електропроводів та устат­кування, що живиться електричним струмом, треба бути дуже обе­режним. На виробництві слюсарю систематично доводиться працю­вати також інструментом, пристроями, які приводяться в дію елект­ричним струмом. Треба пам’ятати, що навіть незначне ураження електричним струмом може надовго позбавити працездатності, а в окремих випадках призвести до тяжких наслідків. Напруга електро­струму вище 12 в небезпечна для життя.

Перед початком роботи треба викликати електромонтера і разом з ним перевірити безпечність пускової апаратури та електропрово­дів на робочому місці. Якщо буде виявлений електрострум на мета­левих частинах механізмів або інших пристроях, треба негайно припинити роботу і викликати електромонтера для усунення по­шкоджень. Всі електромонтажні роботи повинен виконувати лише електромонтер.

Слюсарні роботи поблизу електрощитів,електродвигунів,електрокабеля дозволяється виконувати лише в присутності електромон­тера, причому все електроустаткування має бути огороджене і заземлене. Користування рубильником, який не має захисного кожуха, забороняється.

В разі ураження електрострумом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії струму і, якщо він знаходиться на висоті, запо­бігти падінню його. При цьому треба відключити струм від устат­кування чи інструмента, до якого торкається потерпілий. Для звільнення потерпілого від електропроводів, що знаходяться під напругою, треба користуватись гумовими рукавицями, підстилка­ми, головним убором, а також сухими предметами, які не проводять струму (наприклад, сухий одяг, мотузки, палиця і т. д.). Користу­ватися для цієї мети металевими або вогкими предметами заборо­няється.

Якщо поблизу потерпілого нема ізольованих предметів, треба провід розрубати сокирою.

Після звільнення потерпілого від дії струму необхідно: зняти з нього одяг, що заважає, розстебнути комір і пояс; забезпечити доступ свіжого повітря до потерпілого; застосувати штучне дихан­ня; негайно викликати медичну допомогу.

Заходи протипожежної безпеки при виконанні слюсарних робіт

На робочому місці в цеху та на монтажних площадках треба строго додержувати правил протипожежної безпеки.

Курити дозволяється лише в відведених для цього спеціальних місцях.

Проходи і проїзди не можна захаращувати, бо це заважатиме гасити пожежу в разі її виникнення.

На робочих місцях не можна залишати легкозаймистих речо­вин. Розлиті нафтопродукти треба прибрати і це місце засипати піском.

Розпалювати вогнища можна лише з дозволу протипожежної охорони. Біля цього місця повинен бути запас води.

Після закінчення роботи треба прибрати всі горючі та легкозай­мисті речовини у спеціально відведене для них місце. Все промасляне ганчір’я і клоччя треба прибрати в металевий ящик з кришкою.

Якщо від замикання електричних проводів виникла пожежа, треба негайно вимкнути рубильник, гасити пожежу всіма можливими засобами і сповістити пожежну охорону.

На ремонтних і монтажних роботах треба користуватись пере­носною електричною лампою з напругою не вище 12 в і з запобіж­ною сіткою та гнучким гумовим шлангом.

Гасити пожежу електричного устаткування дозволяється лише сухим піском або вуглекислотним вогнегасником. Застосовувати для цього інші вогнегасники і воду забороняється.

Всі підходи до пожежного інвентаря, запасів води та засобів сигналізації повинні бути вільні.

Запитання для повторення

  1. Яких правил техніки безпеки треба додержувати на виробництві?
  2. Розкажіть про умови безпечної роботи при користуванні електрострумом.
  3. Яких заходів протипожежної безпеки необхідно додержувати на вироб­ництві?